Search
Euro
English

Privacy notice

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

При посетувањето на веб-странатаwww.kuper.mk, целосно ја почитуваме Вашата приватност и сме против секаква злоупотреба на Вашите податоци. Нашата политика за приватност е во целосно врз основа со воведувањето на реформите за заштита на личните податоци GDPR[1]. Нам ни е важно да имате на знаење,кои податоциги зачувуваме за време на Вашата посета и како понатаму ги обработуваме тие податоци. Вашата посета на оваа веб-страна е предмет на оваа Политика за приватност и заштита на податоците и се однесува само на податоците кои www.kuper.mk  ги добива со Вашата посета. Ги наведуваме начините на управување и користење на Вашите лични податоци од наша страна и од страна на имателите на апликативните решенија кои се имплементирани во платформата со цел успешно реализирање на електронската трговија и комплетирање на обврските кон сите добавувачи.

 • Веб платформата за електронска трговија  www.kuper.mkе во целосна сопственост на фирмата Вендер Груп Д.О.О. - во понатамошниот текст подолу означена со „Ние“.
 • Оваа Политиката на приватност и заштита на податоците е валидна од моментот на објава на платформата за електронска трговијаwww.kuper.mk. Секој Посетител е должен и самоодговорен да врши периодични проверки за можни надополнувања и промени во истата.
 • Ние се обврзуваме дека Вашите лични податоци како Посетител (доколку Посетителот се регистрира, во понатамошниот текст се подразбира како „Купувач“) добиени при регистрацијата на платформата за електронска трговијаwww.kuper.mk нема да ги споделуваме со трети лица. Во пример на купување на производ  од понудените од страна на наш бизнис партнер (во понатамошниот текст „Продавач“), потребните лични податоци за достава на Купувачот ќе бидат превземени и споделени со Продавачот.
 • Додатно, пристап до личните податоци на Купувачот имаат и државните институции кои се одговорни за работата на нашето работење согласно уставот и законите во Република Македонија.
 • Во продолжение, дефинираме кои Ваши лични податоци се зачувуваат во нашата база на податоци.

Дефиниција: Секој неригистриран пристапувач/физичко лице на www.kuper.mk е именуван „Посетител“. Предмет на оваа дефиниција се податоците кои што се запишуваат во нашата база за сите неригистрирани Посетители на платформата за електронска трговија www.kuper.mk. Во тој случај, податоците кои што се забележуваат во нашата база се:

 • IP адреса,
 • верзија на интернет прелистувачот на Посетителот,
 • резолуција на уредот преку кој пристапува и
 • временска зона.

Горе-наведените податоци предмет на запис во нашата база, и нема да бидат јавно прикажани. Забележуваме дека, освен од наша страна, ќе бидат искористени и од страна на апликативните решенија кои се имплементирани на нашата платформа за електронска трговија, со цел прибирање информации за посетеност, активност и аналитичка статистика.

Дефиниција: Секој регистриран пристапувач/физичко лице на платформата е именуван „Купувач“. Во оваа подточка се дефинирани личните податоци на Купувачот кои се запишуваат во нашата база. Тие податоци се:

 • Кориснично име,
 • Име,
 • Презиме,
 • електронска адреса (англ. „email“),
 • адреса (улица, поштенски број, населено место, општина),
 • телефонски број,

Горе-наведените податоци предмет на запис во нашата база, освен корисничното име, нема да бидат јавно прикажани. Во случај да Купувачот купи производ од понудената палета на производи на www.kuper.mk, дел од неговите податоци единствено ќе бидат споделени со фирмата соработник - доставувач на продуктите. Споделените податоци се име, презиме, адреса и телефонски број со цел реализација на услугата на достава.

Како што е наведено во предходната дефиниција, другиот дел од податоците (IP адреса, верзија на интернет прелистувачот на Купувачот, резолуција на уредот преку кој пристапува и временската зона) освен од наша страна ќе бидат искористени од страна на апликативните решенија кои се имплементирани на нашата платформа за електронска трговија, со цел прибирање информации за посетеност, активност и аналитичка статистика.

Дефиниција: Секое регистрирано физичко лице занаетчија во Kомората на занаетчии на Република Македонија со понудени своерачно изработени производи за продажба на платформата е именуван „Продавач- Занаетчија“. Во оваа подточка се дефинирани личните податоци на Продавачот- Занаетчија кои се запишуваат во нашата база. Тие податоци се:

 • Корисничко име,
 • даночен број,
 • жиро сметка за вршење на исплата,
 • име и презиме,
 • електронска адреса (англ. „email“),
 • адреса (улица, поштенски број, населено место, општина),
 • телефонски број.

Горе-наведените податоци предмет на запис во нашата база, освен корисничкото име, нема да бидат јавно прикажани. Во случај да Продавачот-Занаетчија продади продукт од својата понудена палета на производи на www.kuper.mk, дел од неговите податоци единствено ќе бидат споделени со фирмата соработник - доставувач на продуктите. Споделените податоци на Продавачот-Занаетчија се име, презиме, адреса и телефонски број со цел реализација на услугата на достава.

Другиот дел од податоците (IP адреса, верзија на интернет прелистувачот на Купувачот, резолуција на уредот преку кој пристапува и временската зона) освен од наша страна ќе бидат искористени од страна на апликативните решенија кои се имплементирани на нашата платформа за електронска трговија, со цел прибирање информации за посетеност, активност и аналитичка статистика.

Дефиниција: Секој регистриран правен субјект во Р.М со понудени производи за продажба на платформата е именуван „Продавач“.Во оваа дефиниција се дефинирани личните податоци на Продавачот кои се запишуваат во нашата база. Тие податоци се:

 • Корисничко име,
 • даночен број,
 • жиро сметка на правниот субјект,
 • Име и Презиме
 • електронска адреса (англ. „email“),
 • адреса (улица, поштенски број, населено место, општина),
 • телефонски број.

Горе-наведените податоци предмет на запис во нашата база, освен корисничното име, нема да бидат јавно прикажани. Во случај да Продавачот продаде производ од својата понудена палета на продукти на  www.kuper.mk, дел од неговите податоци единствено ќе бидат споделени со фирмата соработник - доставувач на производите. Споделените податоци на Продавачот се име, презиме, адреса и телефонски број со цел реализација на услугата на достава.

Другиот дел од податоците (IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона) освен од наша страна ќе бидат искористени од страна на апликативните решенија кои се имплементирани на нашата платформа за електронска трговија, со цел прибирање информации за посетеност, активност и аналитичка статистика.

 • Ние го земаме правото и за дел од информациите ги искористиме во маркетинг цели. Во оваа точка забележуваме дека истите податоци ќе бидат и достапни на нашите соработници чии апликативни решенија се имплементирани на нашата платформа за електронска трговија.
 • Со самата посета на платформата  www.kuper.mk, на екран ќе се појави мала текстуална датотека со краток опис (англ. „Cookie“) која нам ни овозможува да следиме подобра статистика и со тоа да ја унапредиме услугата за нашите Посетители/Купувачи/Продавачи. Во случај да не ја прифаќате оваа текстуална датотека, дел од можностите на платформата нема да бидат достапни.
 • Во случај на кражба на зачуваните лични податоци од нашата база, неовластен пристап до нив, измени и јавно објавување на истите од страна на трети лица, се согласувате дека одговорноста за тие работи нема да ја префрлите на www.kuper.mk и Вендер Груп Д.О.О., нема да превземате мерки за правно гонење или да од нас барате финансиска оштета.
 • Ние се ограничуваме од барањето и зачувувањето на податоци од платежни картички. Платформата за електронска трговија www.kuper.mk и Вендер Груп Д.О.О. нема никаква одговорност за тие податоци и таа одговорност припаѓа на банката чии услуги за електонско наплаќање ги користиме (во случајот Стопанска Банка АД – Скопје).
 • Лица помали од 14 не смеат да ја користат платформата за електронска трговија  www.kuper.mk.
 • Во пример да веќе не сакате да имате профил на платформата за електронска трговија, испратете порака на електронската адреса info@kuper.mk со што вашите податоци во целост ќе бидат избришани од нашата база на податоци.
 • Доколку не се согласувате со оваа политика за приватност, нема да може да ги користите апликативните предности на платформата  www.kuper.mk.

Забелешка: КУПЕР се бори против злоупотребата на личните податоци. Свесни сме за можниот ризик при електронските трансакции, затоа употребуваме верифицирани методи за управување со ризикот со безбедни системи за наплата и интернационални механизми за заштита при наплатата/рефундирањето на паричните средства.

[1] https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en